Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Съветът на гуверньорите се състои от министри, посочени от всяка от 27-те държави членки, обикновено министрите на финансите.

  Съветът определя насоките за кредитната политика, приема годишните отчети и балансовия отчет и взема решения за участието на банката в операции по финансиране извън Европейския съюз, както и за увеличаване на капитала. Той също така назначава членовете на Съвета на директорите, Управителния комитет и Одитния комитет.

  Научете повече за  трудовото възнаграждение на членовете на ръководните органи на ЕИБ.

  Два независими комитета се отчитат годишно пред Съвета на гуверньорите:

  Комитетът взема решения относно потенциален конфликт на интереси по отношение на действащи или бивши членове на Съвета на директорите, Управителния комитет и Одитния комитет и представя становища по други етични въпроси

  Комитетът представя необвързващи становища относно пригодността на кандидатите да изпълняват своите задължения за членове на Управителния комитет и за пълноправни членове или наблюдатели на Одитния комитет

  Одитният комитет е независим орган, пряко подчинен на Съвета на гуверньорите.

  Календар

   
     of    results