Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Juhatajate nõukogu koosneb iga 27 liikmesriigi nimetatud ministritest, kes on tavaliselt rahandusministrid.

  Juhatajate nõukogu kehtestab laenupoliitika suunised, kiidab heaks aastaaruande ja bilansi ning teeb otsuseid, mis puudutavad panga osalemist rahastamisoperatsioonides väljaspool Euroopa Liitu ning kapitali suurendamist. Ta nimetab ametisse ka direktorite nõukogu, halduskomitee ja auditikomisjoni liikmed.

  Loe lisaks EIP juhtorganite liikmete töötasu kohta

  Igal aastal annavad juhatajate nõukogule aru kaks sõltumatut komiteed.

  Komitee teeb otsuseid direktorite nõukogu, halduskomitee ja auditikomisjoni praeguste ja endiste liikmete võimalike huvide konfliktide kohta ning esitab arvamusi muudes eetikaküsimustes.

  Nõuandekomitee esitab mittesiduvaid arvamusi kandidaatide sobivuse kohta halduskomitee liikme ülesannete täitmiseks või auditikomisjoni täisliikme või vaatleja ülesannete täitmiseks.

  Auditikomisjon on sõltumatu organ, mis allub otse juhatajate nõukogule.

  Kalender

   
     of    results