Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Vijeće guvernera sastoji se od ministara koje imenuje svaka od 27 država članica, a u pravilu se radi o ministrima financija.

  Utvrđuje smjernice kreditne politike, odobrava godišnja financijska izvješća i bilancu stanja te odlučuje o sudjelovanju Banke u poslovima financiranja izvan Europske unije, kao i o njezinim dokapitalizacijama. K tome, imenuje članove Upravnog vijeća, Upravljačkog odbora i Revizijskog odbora.

  Saznajte više o naknadi za rad članova statutarnih tijela EIB-a.

  Vijeću guvernera godišnja izvješća podnose dva neovisna tijela:

  Donosi odluke o možebitnim sukobima interesa sadašnjih i bivših članova Upravnog vijeća, Upravljačkog odbora i Revizijskog odbora te daje mišljenja o drugim etičkim pitanjima.

  Daje neobvezujuća mišljenja o prikladnosti kandidata za obavljanje dužnosti člana Upravljačkog odbora odnosno punopravnog člana ili promatrača Revizijskog odbora.

  Revizijski odbor neovisno je tijelo koje izravno odgovara Vijeću guvernera.

  Kalendar

   
     of    results