Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Bankens råd består av ministrar utsedda av var och en av de 27 medlemsstaterna, vanligtvis finansministrar.

  Det fastställer riktlinjerna för kreditpolitiken, godkänner årsbokslutet och balansräkningen, beslutar om bankens deltagande i finansiering utanför EU och om kapitalökningar. Bankens råd utser dessutom ledamöterna i styrelsen, direktionen och revisionskommittén.

  Läs mer om ersättningen till ledamöterna i EIB:s stadgeenliga organ.

  Två oberoende kommittéer rapporterar varje år till bankens råd.

  Fattar beslut om eventuella intressekonflikter för nuvarande och tidigare ledamöter i styrelsen, direktionen och revisionskommittén, och lämnar yttranden i andra etiska frågor

  Ger icke bindande yttranden om kandidaternas lämplighet att utföra en ledamots uppgift i direktionen eller en ledamots eller observatörs uppgift i revisionskommittén

  Revisionskommittén är ett oberoende organ och lyder direkt under bankens råd.

  Kalender

   
     of    results